Tp Miilu
Korppaanmäentie 21 BL6 00300 Helsinki  
 

Tanssi/liiketerapia eli TLT

Tanssi/liiketerapia  eli TLT on luovaa taideterapiaa jossa terapeuttisen prosessin keskiössä on kehollisuuden ja liikkumisen  kokemusten kautta saavutettava yhteys tunteisiin, ajatteluun ja käyttäytymismalleihin eli  omaan persoonallisuuteen ja sen ilmentymiin.  Se on kokonaisvaltainen terapiamuoto joka tapahtuu  liikkeen, aistien, tunteiden, ajattelun ja kommunikaation luonnollisessa vuorovaikutuksessa.
Terapialla voidaan vaikuttaa  kehon kokemiseen, omien toimintamallien tiedostamiseen  sekä ajatteluun, tunteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. 

Tanssi/liiketerapia ei ole psykoterapiaa johon on lisätty liikettä, vaan se on itsenäinen,  ihmisen ruumiillisuuden ja kognitiivisten toimintojen yhteyden ja luovuuden mahdollisuuksien ymmärryksestä kumpuava terapiamuoto, jolla on syvällisiä psykoterapeuttisia vaikutuksia.
TLT:n  perusteena on ymmärrys siitä että keho ja mieli ovat elämän ajan erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. Yhtä ei ole ilman toista. Mieli on ruumiinosa johon kehon toiminta  ja kokemukset vaikuttavat ja toisaalta mielenliikkeillä ohjaamme, kontrolloimme, rajoitamme tai vapautamme omaa toimintaamme,


Ruumiillisuus määrittää identiteettiämme. Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen miten ruumiillisuuteemme suhtaudumme ja millaista elämää siinä elämme. Kehomme on identiteettimme ydin. Geneettinen perimä  määräytyy hedelmöityshetkellä. Miltei kaikkea muuta kehoomme liittyvää voimmekin sitten muokata, treenata ja kehittää vastaamaan sekä ympäristön, että omia tarpeitamme ja odotuksiamme. Kehollisuuteen kohdistuu paljon kulttuurisia, sukupuolisidonnaisia ja ulkonäköön ja terveyteen liittyviä odotuksia ja vaateita joita on vaikeaa sivuuttaa, koska ne ympäröivät meitä koko ajan. Kehomme on olennainen osa vuorovaikutustamme ympäristön kanssa. Sanaton viestintämme, joka syntyy eleiden, ilmeiden, asentojen ja liikkeiden muutoksista ja vivahteista on läsnä kaiken valveillaoloaikamme. Kun olemme ihmisten parissa me sekä viestimme että luemme ympäristömme sanattomia viestejä taukoamatta ja  reagoimme niihin usein tiedostamattamme.


TLT on tutustumista  oman elämän  keholliseen historiankirjoitukseen sellaisena kun se tässä hetkessä näyttäytyy.  Se on mahdollisuus avata portti uusiin toimintamalleihin ja piileviin, käyttämättömiin voimavaroihin.
Tanssi/liiketerapiaan osallistuakseen ei tarvitse olla liikunnallinen tai kehollisesti taitava, ei tarvitse olla rohkea tai ekspressiivinen eikä hyvässä fyysisessä tai psyykkisessä vireessä. Terapiassa etsimme elämänvoimaa yhdessä.


Tanssi/liiketerapiassa tiede, luovuus, liike ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla palvelemaan ihmisen hyvinvointia.


TLT prosessi on aina yksilöllinen ja asiakaslähtöinen. Terapeuttina asetan ammatillisen osaamiseni  asiakkaan palvelukseen ja yhdessä etsimme tietä  ja menetelmiä, jotka parhaiten palvelevat asiakasta hänen terapeuttisessa prosessissaan. Tanssi/liiketerapeuttina  työskentelyssäni painottuvat liike/tanssi-improvisaation lähestymistapojen lisäksi kehon hahmottamiseen ja kokemiseen, aisti-informaation ja liiketapahtuman tiedostamiseen, koordinaatioon ja linjaukseen liittyvät menetelmät joihin yhdistyvät hengitysharjoitukset.  Ne kasvattavat kehotietoisuutta, tutustuttavat oman kehon mahdollisuuksiin ja voimavaroihin ja rikastuttavat ilmaisua. Tämä työskentely tekee näkyväksi kehossa olevat rajoitteet ja avaa mahdollisuuden tutkia ja työstää niitä. Kehotyömenetelmien avulla voidaan myös lieventää kipuja ja jännityksiä. Samalla kehittyy edellytyksiä monitasoiselle elämän ilmiöiden kohtaamiselle ja arjesta selviytymiselle. Liikeimprovisaatio tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia elämän suurienkin teemojen  kohtaamiseen ja käsittelyyn. 

Autenttinen liike ja  rentouttavat ja hoitavat työmenetelmät ovat myös tärkeä osa työskentelyäni.


Liikekokemusten jakaminen kuten sanallinen pohtiminen ja kirjaaminen päiväkirjaan tai  muuntaminen kuvan, videon, runon tai tekstin muotoon ovat luonnollinen osa  taideterapeuttista työskentelyä. Näitä menetelmiä sovelletaan työskentelyprosessissa asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan.


Jos olet kiinnostunut terapiasta lähetä minulle postia: helena.ryynanen@tpmiilu.net tai soita: 041 460 7813.
Koska teen asiakastyötä on puhelimeni usein kiinni. Siksi on tärkeää että jätät soittopyynnön vastaajaan.
Voit lähettää minulle postia myös tällä lomakkeella.