Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

LAKISÄÄTEINEN  POTILASREKISTERISELOSTE                                                                                        Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                      Laatimispäivä 20.2.2018.

Päivitetty 25.5. 2018 GDPR


1.REKISTERIN PITÄJÄ:                                                                                                                                               Tp Miilu Y-tunnus: 1785070-6
Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA                                                                                  Helena Ryynänen
Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki
p.041 4607813   helena.ryynanen@tpmiilu.net

3.REKISTERIN NIMI: Tp Miilun potilasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: Potilaiden ja asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:       

Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.  Alaikäisen kohdalla huoltajan tiedot.                             Hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
Merkinnän tekijän tai lukijan tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Asiakas syöttää omat tietonsa  ajanvarausjärjestelmän kautta tai Helena Ryynänen kirjaa tiedot asiakaskäynnillä. Tietoja päivitetään asiakastapaamisissa. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot .Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET: Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE: Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain Helena Ryynäsellä. ATK:lle tallennettuihin tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Käyttäjätunnukset on vain Helena Ryynäsellä.

10. TARKASTUSOIKEUS: Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan toimipaikan vastaavalle henkilölle. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA: Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna rekisterinpitäjälle.