Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

LAKISÄÄTEINEN  ASIAKASREKISTERISELOSTE  Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2006.    Tiedot päivitetty 25.5.2018 GDPR

                                                                                                  

1.REKISTERIN PITÄJÄ:     Tp Miilu Y-tunnus: 1785070-6
Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki
p. 041 460 78 13                                                                                                                                                          www.tpmiilu.net

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:                                                                         Helena Ryynänen
Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki
p.041 4607813. Sähköposti:  helena.ryy
nanen@tpmiilu.net

3.REKISTERIN NIMI: Tp Miilun asiakas- ja markkinointirekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, markkinointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään Tp Miilun Uutiskirjeen jakelulistan ylläpitämiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin ilman  asiakkaan antamaa suostumusta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:           

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.                                                                                                  Hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot.                                                                                  Alaikäisten kohdlla huoltajan yhteystiedot.
Muut hoidon kannalta tarpeelliset tiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
Merkinnän tekijän tai lukijan tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Asiakas syöttää omat tietonsa  ajanvarausjärjestelmän kautta, jolloin hän myös antaa suostumuksensa asiakstietojen keräämiseen ja käyttöön tai Helena Ryynänen kirjaa tiedot asiakaskäynnillä, sähköposti tai puhelinkontaksissa. Tietoja päivitetään asiakastapaamisissa. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot. Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET: Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE: Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Asiakasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain Helena Ryynäsellä. ATK:lle tallennettuja tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa. Käyttäjätunnukset on vain Helena Ryynäsellä.Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa johon on pääsy vain Helena Ryynäsellä.

10. TARKASTUSOIKEUS: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan toimipaikan vastaavalle henkilölle. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. Ennen luovutusta asiakkaan  henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA: Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna rekisterinpitäjälle. Asiakkalla on myös oikeus vaatia  tietojensa poistamista sekä asiakas- että markkinointirekisteristä.